Audyt finansowy

Audyt wewnętrzny i finansowy

Dla spokojnego snu

 

Audyt

To słowo pochodzi od łacińskiego słowa AUDIRE oznaczającego słuchanie, słyszenie i to określenie jest nam najbliższe ale oznacza też  przesłuchiwanie i badanie.

Ustawowo jego zakres jest dookreślony jako badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych tzw. audyt finansowy, ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego czyli sprawdzenie działalności.

Obawiasz się kreatywności Twojej księgowej? Chcesz wreszcie zaznać spokoju?  Audyt finansowy kładzie nacisk na ocenę funkcjonowania jednostki przede wszystkim pod względem legalności prowadzonych i dokumentowanych działań. Wykorzystuje też w swej ocenie kryteria gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności. opiera się na faktach, liczbach, a nie na iluzjach.

 

Zobaczysz czarno na białym czy wszystkie dokumenty są ujmowane w sposób zgodny z przepisami, albo czy w ogóle są wykazywane.

Ma służyć wspieraniu zarządzania firmą. Jest on stworzony wyłącznie by zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa.

Co daje Tobie, właścicielowi firmy?

W wyniku działań sprawdzających uzyskujesz obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemu zarządzania. Przedstawia właścicielowi firmy, racjonalne, czarno na białym, zapewnienie, że wszystkie zachodzące procesy przebiegają prawidłowo. Czasami takiego zapewnienia potrzeba, by tylko zweryfikować pracę księgowości.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do jakości Twoich ksiąg, to jest rozwiązanie dla Ciebie.

Stanowi gwarancję dla Twojej przyszłości

Pomaga firmie w osiąganiu celów, poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia procesów zarządzania ryzykiem. Postrzegany jest jako koncepcja zarządzania, dzięki spojrzeniu na audyt przez pryzmat realizacji funkcji kontrolnej. W świetle obowiązujących przepisów, stanowi nadzór nad systemem kontroli zarządczej dokonywanej pod kątem jej legalności.

W wyniku czego powstaje sprawozdanie, przedstawienie uwag czy wniosków mających na celu poprawę istniejącej sytuacji. Niezwykle ważne jest zobaczenie sprawozdania podsumowującego działania weryfikujące poprawność, ponieważ pozwala ono uzmysłowić sobie sytuację i miejsce, w którym znajduje się prowadzone przedsiębiorstwo oraz jego właściciele.

Dookreślenie samego pojęcia nastąpiło Ustawą, od 1 stycznia 2002 roku. Dz.U. nr 102 poz. 1116. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą. Jego celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji.